Osakkaan korjausopas

Osakkaan on ilmoitettava etukäteen huoneistoremonteistaan yhtiölle

Osakkaan on asunto-osakeyhtiölain mukaan ilmoitettava sekä kunnossapito- että muutostöistään yhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, jos työ voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osaan taikka yhtiön tai toisen osakkeenomistajan osakehuoneiston käyttämiseen.

Ilmoitus on tehtävä etukäteen kirjallisesti hallitukselle / isännöitsijälle.

Ilmoitusvelvollisuuden alaisiin töihin kuuluvat esimerkiksi kylpyhuoneremontit. Jotta osakas varmistaa oman ilmoitusvelvollisuutensa, on ilmoitus syytä jättää pienemmistäkin töistä. Ilmoittamatta voivat jäädä huoneiston maalaus- ja tapetointityöt.

Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, noudatetaanko kunnossapitotyössä hyvää rakennustapaa ja aiheutuuko kunnossapidosta mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa.

Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Ehtoja voidaan asettaa, jos ne ovat tarpeen rakennuksen vahingoittumisen tai muun haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi. Huoneiston sisällä tehtävät muutostyöt voidaan poikkeustilanteissa kieltää, mikäli työn suorittaminen olisi kohtuutonta, kun otetaan huomioon aiheutuvan haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty.

Mikäli suostumuksen antamisen jälkeen tai muutostyön aikana ilmenee seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti yhtiön tai toisen osakkeenomistajan päätökseen asiassa, muutostyölle voidaan asettaa lisäehtoja tai se voidaan kieltää.

Viranomaisluvat

Osakkaan remontti voi vaatia myös viranomaisluvan. Mikäli lupa vaaditaan, se haetaan yhtiön kautta tai osakkaalle annetaan valtuutus hakea lupa. Osakas vastaa luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista.

Luvan laajuudesta päättää rakennusvalvontaviranomainen.

Osakkaan kunnossapito- ja muutostöiden valvonta

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostyöt suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen yhtiön tai toisen osakkeenomistajan asettamia ehtoja.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että valvonta on yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla järjestetty.

Kunnossapitotyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista.

On hyvä muistaa, että yhtiön suorittama valvonta ei esimerkiksi automaattisesti siirrä osakkeenomistajan muutos- tai kunnossapitotyötä yhtiön vastuulle. Osakas lähtökohtaisesti vastaa teettämistään kunnossapito- ja muutostöistä. Valvonnalla tai sen puutteella voi olla merkitystä esimerkiksi silloin, jos työn jälkeen ilmenee vahinko ja joudutaan arvioimaan osakkaan huolellisuutta ja vahingonkorvausvastuuta.